EKO SKLAD subvencije – za projekte izvedene po 1.5.2024

 

 

 

5. julij 2024

Eko sklad je 5.7.2024 objavil poziv 114SUB-OB24, kjer subvencionira zamenjavo starih oken z novimi sodobnimi lesenimi ali alu-les okni s troslojno zasteklitvijo s toplim robom (distančnik psi≤0,060 W/mK) in skupnim toplotnim faktorjem okna Uw≤1,0 W/m2K. Vloga se odda po izvedeni menjavi oken.

 

Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev 114SUB-OB24

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo.
 3. Oddaja vloge na Eko sklad.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 5. Nakazilo nepovratnih sredstev v 60 dneh od vročene odločbe.

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 30% priznanih stroškov naložbe (vključno z DDV) in ne več kot 250 € na m2 oken/vrat.

postopek_99sub
NASVETI-SUBVENCIJE_oddaja-vloge

Oddaja vloge

Vlagatelj vlogo odda po izvedeni naložbi (menjavi oken). Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 114SUB-OB24 in obvezne priloge:

 1. kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe;
  oziroma (ali)
  izpolnjeno Izjavo o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska;
  V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno priložiti.
 2. račun za nakup in vgradnjo lesenih oken, ki mora vključevati popis del, število in površino vertikalnih in strešnih oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksnih zasteklitev, tip okna in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika, toplotno prehodnost celotnega okna ter navedbo načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken (če podatki niso razvidni iz računa, mora biti poleg računa priložen tudi predračun oziroma drug dokument z vsemi potrebnimi specifikacijami oken);
 3. dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca);
 4. fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje okna;
 5. fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže;
 6. fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu. Če je bila naložba izvedena v stanovanju v večstanovanjski stavbi, se lahko predloži fotografije oken, posnete z notranje strani oziroma iz stanovanja;

Pravočasna in popolna vloga
– Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
– Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja javnega poziva.


Več informacij najdete na uradni strani Eko sklada: 114SUB-OB24